صفحه اصلی
 
 
راهنمای استفاده از سامانه «کروکی چند نقطه ای»

سیستم کروکی چیست ؟      نمونه کروکی ایجاد شده

سیستم کروکی یک ای پی آی  ( Application Programming Interface) از طرف سایت ایمپ است که به کاربران خود این امکان را می دهد تا با دریافت کدهایی از طرف سایت ایمپ از نقشه در مکانی دلخواه در سایت خود استفاده نمایند.
این سیستم در حال حاضر امکان ارائه چندین کروکی همزمان در یک نقشه  را فراهم می نماید که بیشترین کاربرد را برای شرکت ها و سازمان هایی با تعداد نمایندگی و شعب زیاد دارا است، به این صورت است که اگر یک شرکت یا سازمان بخواهد تمامی نمایندگی ها و شعب خود را در محدوده یک نقشه به نمایش در آورد به سادگی فراهم می نماید.

 

ثبت نام

هر کاربر حقیقی و یا حقوقی برای استفاده از سیستم کروکی ابتدا باید در سایت ایمپ ثبت نام نماید.  روش ثبت نام به این صورت است که بعد از کامل نمودن فیلد های ثبت نام ایمیلی برای شما جهت تایید ارسال می گردد که پس از تایید آن ثبت نام شما کامل می گردد و نام کاربری و کلمه عبور وارد شده شما فعال می گردد.
دقت داشته باشید تمامی فیلد های ستاره دار می باست با دقت زیاد کامل شوند. به عنوان مثال «آدرس پست الکترونیک» بدین جهت اهمیت دارد که جهت تایید ایمیلی به آن ارسال می گردد و چنانچه آدرس صحیح وارد نشده باشد عمل ثبت متوقف خواهد شد. و یا چنانچه آدرس «پایگاه اینترنتی» به طور صحیح کامل نگردد پس از اتمام ثبت نام سیستم عملیاتی نخواهد شد چراکه هر سیستم کروکی آدرس  «پایگاه اینترنتی» ثبت شده را کنترل می نماید و چنانچه با آدرس «پایگاه اینترنتی» وارد شده تطابق نداشته باشد سیستم عملیاتی نخواهد شد.

 

ورود به کنترل پنل و ایجاد نقاط کروکی

با نام کاربری و کلمه عبور خود می توانید به کنترل پنل خود وارد شوید و نقاط مورد نظر خود را وارد پایگاه داده نمایید به این صورت که پس از وازد شدن نقشه ای را در ابعاد کوچکتر از نقشه اصلی در صفحه مشاهده خواهید نمود (این نقشه در ایعاد 450*270 می باشد که هم اندازه نقشه کروکی است که در سایت کاربر قرار می گیرد و در واقع یک پیش نمایش نیز می باشد)  که با کلیک راست به روی نقشه و با زدن گزینه ایجاد کروکی پنجره ای زرا مشاهده خواهید نمود که می باست اطلاعات خود را که شامل نام نقطه مورد نظر و فایلی که می خواهید به عنوان لوگو نمایش داده شود وارد نمایید و سپس با زدن دکمه ارسال در پایگاه داده ذخیره نمایید.
بعد از ذخیره نام ثبت شده به همراه شماره مختص آن نقطه در سمت چپ ظاهر می گردد که با کلیک کردن به روی آن در کنترل پنل نقشه نقطه مورد نظر شما را نشان می دهد و این کار را می تواند برای نقاط مختلف تکرار نمایید.   

 

دریافت کد کروکی

پس از انجام مراحل فوق می توانید با قرار دادن کد زیر در سایت خود از سیستم کروکی استفاده نمایید به این صورت که شماره مختص هر نقطه را که در جلوی مکان های ایجاد شده دیده می شود با کد های نمونه در انتهای صفحه که به رنگ قرمز در آمده جایگزین گردد. دقت داشته باشید که در کد نمونه 2 نقطه به عنوان نقطه کروکی در نظر گرفته شده که کاربران سیستم کروکی می باست با توجه به تعداد نقاطی که ایجاد می نمایند تگ مربوط به آن را کم و یا عینا تکرار و عدد مختص نقاط بعدی را جایگزین نمایند.

نمونه کروکی ایجاد شده
 


این قسمت از برنامه را در بین تگ های <headan lang="en-us">/
>کد برنامه <head> قرار  دهید.

 

<script src="http://www.emap.ir/AC_OETags.js" language="javascript"></script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
// -----------------------------------------------------------------------------
// Globals
// Major version of Flash required
var requiredMajorVersion = 9;
// Minor version of Flash required
var requiredMinorVersion = 0;
// Minor version of Flash required
var requiredRevision = 28;
// -----------------------------------------------------------------------------
// -->
</script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function getFlashMovie(movieName) {
var isIE = navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1;
return (isIE) ? window[movieName] : document[movieName];
}
function DisplayIcon(IconID) {
getFlashMovie("s_eMapAPI").di(IconID);
}
</script>

 این قسمت از برنامه را در بین تگ های <body/>کد برنامه <body> قرار  دهید.
جاییکه این قسمت  از برنامه را قرار می دهید نقشه کروکی نمایش داده می شود.


 

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
// Version check for the Flash Player that has the ability to start Player Product Install (6.0r65)
var hasProductInstall = DetectFlashVer(6, 0, 65);

// Version check based upon the values defined in globals
var hasRequestedVersion = DetectFlashVer(requiredMajorVersion, requiredMinorVersion, requiredRevision);

if ( hasProductInstall && !hasRequestedVersion ) {
// DO NOT MODIFY THE FOLLOWING FOUR LINES
// Location visited after installation is complete if installation is required
var MMPlayerType = (isIE == true) ? "ActiveX" : "PlugIn";
var MMredirectURL = window.location;
document.title = document.title.slice(0, 47) + " - Flash Player Installation";
var MMdoctitle = document.title;

AC_FL_RunContent(
"src", "playerProductInstall",
"FlashVars", "MMredirectURL="+MMredirectURL+'&MMplayerType='+MMPlayerType+'&MMdoctitle='+MMdoctitle+"",
"width", "450",
"height", "270",
"align", "middle",
"id", "s_eMapAPI",
"quality", "high",
"bgcolor", "#ffffff",
"name", "s_eMapAPI",
"allowScriptAccess","always",
"type", "application/x-shockwave-flash",
"pluginspage", "http://www.adobe.com/go/getflashplayer"
);
} else if (hasRequestedVersion) {
// if we've detected an acceptable version
// embed the Flash Content SWF when all tests are passed
AC_FL_RunContent(
"src", "http://www.emap.ir/clients/s_eMapAPI",
"width", "450",
"height", "270",
"align", "middle",
"id", "s_eMapAPI",
"quality", "high",
"bgcolor", "#ffffff",
"name", "s_eMapAPI",
"allowScriptAccess","always",
"type", "application/x-shockwave-flash",
"pluginspage", "http://www.adobe.com/go/getflashplayer"
);
} else { // flash is too old or we can't detect the plugin
var alternateContent = 'Alternate HTML content should be placed here. '
+ 'This content requires the Adobe Flash Player. '
+ '<a href=http://www.adobe.com/go/getflash/>Get Flash</a>';
document.write(alternateContent); // insert non-flash content
}
// -->
</script>
<noscript>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
id="s_eMapAPI" width="450" height="270"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab">
<param name="movie" value="http://www.emap.ir/clients/s_eMapAPI.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<embed src="http://www.emap.ir/s_eMapAPI.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"
width="450" height="270" name="s_eMapAPI" align="middle"
play="true"
loop="false"
quality="high"
allowScriptAccess="sameDomain"
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">
</embed>
</object>
</noscript>

 این قسمت از برنامه رابعد از کد بالا قرار دهید:
دقت داشته باشید که اعداد رنگ قرمز عددی است که با ایجاد نقاط در کنترل پنلتان به دست می آید و شما باید جایگزین اعداد زیر نمایید.
قسمت هایی از کد زیر که
Bold نمی باشند به نمایش ظاهری مربوط می گردد که می توانید به صورت دلخواه تفییر دهید.

 

<input style="width:70px;height:25px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma" id="Icon1" onClick="DisplayIcon('10008381');" type="button" value="Click Here1">

<input style="width:70px;height:25px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma" id="Icon1" onClick="DisplayIcon('10008382');" type="button" value="Click Here2">

 

  
  © 2010   www.emap.ir